Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture (Chinese: 湘西土家族苗族自治州; pinyin: Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu) is an autonomous prefecture of the People's Republic of China. It is located in western Hunan province. Zhangjiajie and Sangzhi used to be parts of this autonomous prefecture. It consists of 1 city, Jishou, and 7 counties: Baojing, Fenghuang, Guzhang, Huayuan, Longshan, Luxi, Yongshun. The capital is Jishou. Twenty-five nationalities gather here, of the total 2,480,000 population, 66.6 per cent are ethnic minorities, including 860,000 Tujia and 790,000 Miao.[2]